top of page

Protecció de Dades

L’informem que segons la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les seves dades passaran a formar part d’un fitxer degudament inscrit en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sent el responsable “el Trèvol”, amb la finalitat pròpia de la relació que ens uneix, així com comunicacions de diferent naturalesa que no siguin incompatibles. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a l’adreça del present document eltrevol@eltrevol.cat. Així mateix, l’informem que té el deure de confidencialitat sobre el que es tracti durant les consultes o visites a les que pugui assistir.

Atenent a la naturalesa de les dades facilitades, Vostè manifesta haver estat informat de cada un dels extrems senyalats en l’article 5 de la LOPD, consentint en aquest acte de forma expressa i per escrit, el tractament de les dades facilitades de conformitat amb les exigències legals. En cas que de facilitar-nos dades de terceres persones, el titular declara estar autoritzat per a aquesta cessió.

bottom of page